ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OFFICE & MORE V.O.F.

Op al onze prijsopgaven, leveringen en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K Lelystad, en beschikbaar via onze website. Op aanvraag sturen we u per e-mail een exemplaar toe. Eventuele inkoopvoorwaarden van derden worden uitgesloten.

Versie geldig vanaf: 01 maart 2015

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Office & More V.O.F.: Gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder dossiernummer 39060691.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Office & More een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of diensten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Office & More. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van kantoormeubelen, stoffering, zonwering en aanverwante artikelen in zijn meest omvattende definitie.
1.4 Website van Office & More: www.oandm.nl
1.5 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Office & More deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Office & More die strekken tot de verkoop van producten of diensten als in lid 1.3 omschreven.
1.7 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Office & More.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn 60 dagen geldig voor aanvaarding. Daarna h