ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN OFFICE & MORE V.O.F.

Op al onze prijsopgaven, leveringen en transacties zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, zoals gedeponeerd bij de K.v.K Lelystad, en beschikbaar via onze website. Op aanvraag sturen we u per e-mail een exemplaar toe. Eventuele inkoopvoorwaarden van derden worden uitgesloten.

Versie geldig vanaf: 01 maart 2015

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1 Office & More V.O.F.: Gevestigd te Almere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder dossiernummer 39060691.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Office & More een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van producten of diensten.
1.3 Producten: Het meest omvattende begrip van een zaak of goed dat geleverd wordt door Office & More. Hier valt zeker onder te verstaan: Leveren van kantoormeubelen, stoffering, zonwering en aanverwante artikelen in zijn meest omvattende definitie.
1.4 Website van Office & More: www.oandm.nl
1.5 De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan het feit dat Office & More deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.
1.6 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van Office & More die strekken tot de verkoop van producten of diensten als in lid 1.3 omschreven.
1.7 De door de Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met Office & More.
1.8 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
1.9 In deze algemene voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd, daar zeker onder te verstaan e-mail en gefaxte documenten.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle offertes zijn 60 dagen geldig voor aanvaarding. Daarna hebben zij een louter informatieve waarde.
2.2 De door Office & More gehanteerde prijzen in offertes en aanbiedingen, zijn exclusief BTW en andere belastingen van overheidswege.
2.3 De door Office & More opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzend- en administratiekosten, transport, montage, inhuis- en verwerkingskosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Tot stand komen van een overeenkomst

3.1 Overeenkomsten komen tot stand nadat opdrachtgever een door Office & More uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard en Office & More akkoord is gegaan met deze aanvaarding.
3.2 Hetgeen bepaald in artikel 3.1 is van toepassing op zowel overeenkomsten die tot stand komen via de website of andere digitale presentatievormen van Office & More alsmede een mondeling of schriftelijk overeengekomen overeenkomst.
3.3 Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand zodra een aanbieding van Office & More ondertekend door opdrachtgever door Office & More retour is ontvangen of zodra Office & More overgaat tot levering van producten.

Artikel 4 Levering

4.1 Levering vindt plaats vanaf het magazijn van Office & More.
4.2 De door Office & More geleverde goederen en diensten kennen over het algemeen een levertijd van enkele weken. Hierbij is Office & More gebonden aan de levertijden van de diverse meubelfabrikanten. De exacte levertijd wordt in overleg met opdrachtgever bepaald. Deze termijn is nimmer te beschouwen als fatale termijn.
4.3 Indien Office & More niet kan voldoen aan de in artikel 4.2 gestelde leveringstermijn, zal Office & More een nadere leveringstermijn stellen aan de klant.
4.4 Levering van producten vindt plaats op een door de opdrachtgever te bepalen adres dat zich in Nederland bevindt. De verzend- en administratiekosten, transport, montage, inhuis- en verwerkingskosten worden gefactureerd aan de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 Office & More behoudt zich het eigendom voor van alle aan opdrachtgever geleverde zaken, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen jegens Office & More krachtens de overeenkomst geleverde producten, alsmede op grond van artikel 10 neergelegde betalingsverplichtingen.
5.2 Rechten worden aan opdrachtgever slechts verleend, of in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
5.3 Een buitengewone beschikking over de goederen, zoals een verpanding, een zekerheidsstelling e.d. kan alleen met schriftelijke toestemming van Office & More geschieden. Opdrachtgever is verplicht Office & More onverwijld te berichten, indien derden beslag leggen op, onder eigendomsvoorbehoud, geleverde goederen.
5.4 Bij gebreke aan betaling de vervaldag en in het geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever is Office & More gerechtigd de goederen zonder voorafgaande waarschuwing tot zich te nemen en verleent opdrachtgever Office & More bij deze een onherroepelijke machtiging hiertoe over te gaan, alles onverlet het recht van Office & More op schadevergoeding. Teruggenomen goederen crediteert Office & More tegen de door haar in redelijkheid daaraan toe te kennen waarde. NB in opdracht vervaardigd meubilair is van deze regeling uitgesloten en dient te alle tijden volledig te worden betaald.

Artikel 6 Garantie

6.1 Opdrachtgever dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebrekkige producten dient opdrachtgever direct na ontdekking, en uiterlijk binnen zeven (7) dagen schriftelijk te melden aan Office & More.
6.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn als bepaald in artikel 6.1 de gebrekkigheid van de geleverde goederen aan Office & More heeft medegedeeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen.
6.3 Eventuele aanspraken van opdrachtgever op zijn recht van reclamatie schorten eventuele verplichtingen van opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst niet op.
6.4 Op de door Office & More geleverde gebruikte producten berust een garantietermijn overeenkomstig de garantietermijn van de betreffende fabrikant. Deze bedraagt ten minste twaalf (12) maanden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van levering.
6.5 Indien de Opdrachtgever een beroep op de garantie doet als omschreven in artikel 6.4 dient de opdrachtgever de gebrekkigheid van de door Office & More geleverde producten en diensten aan te tonen.
6.6 Garantie geldt uitsluitend voor de gebrekkige fabricage van producten. Indien de gebrekkigheid van een product is veroorzaakt door onjuist gebruik of een overige aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheid kan de opdrachtgever geen aanspraak doen op de garantieregeling als omschreven in dit artikel.
6.7 Indien de door opdrachtgever geconstateerde gebreken gegrond blijken te zijn, dient opdrachtgever Office & More een redelijke termijn gunnen om de overeenkomst alsnog deugdelijk na te komen. Eerst wanneer Office & More niet in staat blijkt om de overeenkomst na te komen, heeft de opdrachtgever het recht tot restitutie van het bedrag dat hij aan Office & More heeft doen toekomen voor de gebrekkige producten of diensten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Office & More levert uitsluitend goederen en diensten. De opdrachtgever is te allen tijden zelf verantwoordelijk voor een adequate beveiliging van roerende en onroerende goederen en/of personen.
7.2 Office & More sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van de door Office & More geleverde producten, met uitzondering van situaties waarin de schade direct te wijten is aan opzet of grove nalatigheid aan de kant van Office & More, zijn directie en/of leidinggevend personeel.
7.3 Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Office & More aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Office & More toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
7.4 Office & More is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor de volgende schadeposten: Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7.5 De aansprakelijkheid van Office & More is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7.6 De opdrachtgever vrijwaart Office & More tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.
7.7 Schade aan handelsgoederen van Office & More ontstaan bij tijdelijke opslag vanwege door opdrachtgever uitgestelde levertermijn, wordt volledig verhaald bij opdrachtgever. Zo ook schade aan op proef gezet meubilair.

Artikel 8 Verplichtingen van de opdrachtgever

8.1 In beginsel dient de opdrachtgever zich te gedragen conform hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald alsmede hetgeen dat wordt overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van Office & More en opdrachtgever.
8.2 Opdrachtgever dient zorg te dragen dat Office & More alle juiste gegevens in haar bezit heeft om de overeenkomst naar behoren te voldoen.
8.3 Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een normaal gebruik en vervoer van de door Office & More geleverde Producten. Wanneer opdrachtgever dit nalaat, vervalt zijn recht op garantie zoals bedoelt in artikel 6.4.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Office & More is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
9.2 Office & More kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van zestig dagen, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 10 Prijs & Betaling

10.1 Betaling kan geschieden:
• middels voorafgaande overschrijving op de bankrekening van Office & More, binnen een termijn van veertien dagen na factuurdatum.
• Bij alle opdrachten wordt een aanbetaling van 50% verwacht, uiterlijk te voldoen de dag vóór levering.
NB De door Office & More geleverde handelsgoederen worden veelal op bestelling geproduceerd en kunnen derhalve niet worden geretourneerd of afbesteld.
10.2 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 10.1 kan Office & More in overleg met de opdrachtgever afwijken van de in artikel 10.1 gestelde wijze en termijnen ter voldoening van het factuurbedrag. De opdrachtgever dient de betaling dan te verrichten zoals aangegeven staat in de factuur of nadrukkelijk is overeengekomen met Office & More.
10.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is dan zowel de wettelijke rente verschuldigd als door Office & More gemaakte administratiekosten. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.4 Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, door Office & More gemaakt indien Office & More op enigerlei wijze in een gerechtelijke procedure tegen de opdrachtgever verwikkeld geraakt zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10.5 Prijzen zijn onder voorbehoud van fouten. Bij foutief aangegeven prijzen houdt Office & More zich het recht voor om de factuur te corrigeren of de overeenkomst te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Office & More partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
11.2 Opdrachtgever en Office & More zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 12 Vindplaats en wijziging voorwaarden

12.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Lelystad
12.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold tijdens de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Office & More.
12.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.